Print deze pagina

Copyright Notice & Disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie en/of afbeeldingen openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Quad Fighters Friesland (ook niet via een eigen netwerk). U kunt echter zonder toestemming links naar onze pagina's in uw pagina's opnemen.

De op deze site vermelde e-mailadressen mogen uitsluitend gebruikt worden door natuurlijke personen om over de op die pagina's vermelde inhoud te corresponderen. Zoals is aangegeven met de 'no-email-collection' melding in de header van elke webpagina en in het 'robots.txt'-bestand, worden e-mailadressen op deze website beschouwd als intellectueel eigendom van de eigenaar van deze website. Het gebruik van automaten om e-mailadressen te verzamelen is niet toegestaan.


Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, verwijzingen, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site is verkregen.Bent u van menig dat er onterecht gegevens van u op onze pagina's staan, laat ons dat dan weten, a.u.b.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de webmaster van Quad Fighters Friesland

 


Vorige pagina: Big-Hit
Volgende pagina: No Email Collection